សេចក្តីប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហភាពអារ៉ាប់ អេមីរ៉េតស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ


សេចក្តីប្រកាសអោយប្រើច្បាប់ស្តីពីការអនុម័តយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសហភាពអារ៉ាប់ អេមីរ៉េតស្តីពីការជំរុញនិងការការពារទៅវិញទៅមកនៃវិនិយោគ