ព្រះរាជក្រឹត្យ-តាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ-អនុមន្ត្រី-នៃក្របខ័ណ្ឌ


តាំងស៊ប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌទៅក្នុងឋានន្តរស័ក្តិ អនុមន្ត្រី នៃក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលនៅក្រសួងព័ត៌មានដល់មន្ត្រីរាជការ ៨៣ រូប (ចំណងជើង ក្នុង សេចក្តីជូនដំណឹងក្រសួងព័ត៌មាន នឹង ព្រះរាជក្រឹត្យ)