ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬ ទណ្ឌកម្ម


ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមុខតំណែងសមាជិកគណៈកម្មាការជាតិប្រឆាំងទារុណកម្ម អំពើឃោរឃៅ អំពើអមនុស្សធម៌ អំពើធ្វើទុក្ខបុកម្នេញ ឬ ទណ្ឌកម្ម ចំនួន៩រូប