ព្រះរាជក្រមស្តីពីការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដែលរដ្ឋសភាបានកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧


ព្រះរាជក្រម ស្តីពី ការប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា ដែលរដ្ឋសភាបានកាលពីថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧