ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា១ និង មាត្រា២ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិជម្រុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ


ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលមាត្រា១ និង មាត្រា២ នៃព្រះរាជក្រឹត្យ លេខ នស/រកត/០១០៦/០៤៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៦ ស្តីពីការបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិជម្រុញចលនាភូមិមួយផលិតផលមួយ