ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំ របស់ក្រសួងនានា


សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេស នូវឈ្មោះរបស់ អង្គភាពចំណុះក្រសួងបរិស្ថាន

សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកំណត់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាភាសាអង់គ្លេស នូវឈ្មោះរបស់ អង្គភាពចំណុះក្រសួងបរិស្ថាន។

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី និរន្តរភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុខដុមនីកម្ម នៃអង្គភាពរដ្ឋបាល នៃសាលាជម្រះក្តី....

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី និរន្តរភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុខដុមនីកម្ម នៃអង្គភាពរដ្ឋបាល នៃសាលាជម្រះក្តី....។

ការផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា CS 077: 2015 សម្រាប់ចំណីបសុបក្សី និង សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា....

ការផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា CS 077: 2015 សម្រាប់ចំណីបសុបក្សី និង សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា....។

សំណើរ សុំជួយជំរុញ ឲ្យមានសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ ២០១៥....

សំណើរ សុំជួយជំរុញ ឲ្យមានសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំ ២០១៥....។

សំណើ សុំចាក់ផ្សាយខែ្សវីដេអូ អប់រំ ស្តីពីយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ២០១៥ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ជាតិកម្ពុជា ដោយមិនបង់កំរៃ....

សំណើ សុំចាក់ផ្សាយខែ្សវីដេអូ អប់រំ ស្តីពីយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ២០១៥ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ជាតិកម្ពុជា ដោយមិនបង់កំរៃ....។

សិក្ខាសាលាស្តីពី សំំង់បេតិកភណ្ឌសាសនា៖ ការអភិរក្ស និងការប្រឈម ២២ - ២៣ ធ្នូ ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ។....

សិក្ខាសាលាស្តីពី សំំង់បេតិកភណ្ឌសាសនា៖ ការអភិរក្ស និងការប្រឈម ២២ - ២៣ ធ្នូ ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ។....។

ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំ ផ្សេងៗទៀត

ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃមន្ទីមុខងារសាធារណៈរាជធានី ខេត្ត....

ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃមន្ទីមុខងារសាធារណៈរាជធានី ខេត្ត....។

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការសិក្សា នឹងរៀបចំរបាយការណ៏ វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាននិង សង្គម

Cinque Terre

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការសិក្សា នឹងរៀបចំរបាយការណ៏ វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាននិង សង្គម

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម រៀបចំការិយាល័យច្រកចេញ-ចូលតែមួយ នៅទីស្តីការក្រសួង

Cinque Terre

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម រៀបចំការិយាល័យច្រកចេញ-ចូលតែមួយ នៅទីស្តីការក្រសួង

អានបន្ត

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ឳសថនាំចូលខុសច្បាប់ចំនួន ១២ មុខរបស់រោងចក្រផលិតឳសថ Seng Thai Company Partner ship

Cinque Terre

សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ឳសថនាំចូលខុសច្បាប់ចំនួន ១២ មុខរបស់រោងចក្រផលិតឳសថ Seng Thai Company Partner ship

អានបន្ត
ប្រកាស និងសេចក្តីណែនាំ ដែលបានចេញផ្សាយ

សេចក្តីណែនាំ ស្តីពី និរន្តរភាព ប្រសិទ្ធភាព និងសុខដុមនីកម្ម នៃអង្គភាពរដ្ឋបាល នៃសាលាជម្រះក្តី
ការផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា CS 077: 2015 សម្រាប់ចំណីបសុបក្សី និង សេចក្តីព្រាងស្តង់ដារ កម្ពុជា CS 159: 2015 សម្រាប់គ្រាប់ស្វាយចន្ទី។
សំណើរ សុំជួយជំរុញ ឲ្យមានសកម្មភាពអប់រំផ្សព្វផ្សាយស្តីពីបញ្ហាគ្រឿងញៀន ក្នុងឳកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី នាថ្ងៃទី ១៤ - ១៦ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៥។
សិក្ខាសាលាស្តីពី សំំង់បេតិកភណ្ឌសាសនា៖ ការអភិរក្ស និងការប្រឈម ២២ - ២៣ ធ្នូ ២០១៤ នៅសណ្ឋាគារ ហ៊ីម៉ាវ៉ារី ភ្នំពេញ...
សំណើ សុំចាក់ផ្សាយខែ្សវីដេអូ អប់រំ ស្តីពីយុទ្ធនាការអក្ខរកម្មជាតិឆ្នាំ២០១៥ នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ ជាតិកម្ពុជា ដោយមិនបង់កំរៃ
ប្រកាស ស្តីពី ការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តទៅនៃមន្ទីមុខងារសាធារណៈរាជធានី ខេត្ត
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន ទីប្រឹក្សាសម្រាប់ការសិក្សា នឹងរៀបចំរបាយការណ៏ វាយតម្លៃហេតុប៉ះពាល់ បរិស្ថាននិង សង្គម
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និង សិប្បកម្ម រៀបចំការិយាល័យច្រកចេញ-ចូលតែមួយ នៅទីស្តីការក្រសួង
សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ឳសថនាំចូលខុសច្បាប់ចំនួន ១២ មុខរបស់រោងចក្រផលិតឳសថ Seng Thai Company Partner ship
បញ្ជីរាយនាមសមាជិក សមាជិកាព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា