សេចក្តីជូនដំណឹងជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានចូលរួមប្រលងចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងត្រូវបិទផ្សាយនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាព្រឹកម៉ោង១០.០០នាទីព្រឹក


សេចក្តីជូនដំណឹងជូនដំណឹងចំពោះបេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានចូលរួមប្រលងចូលបំរើការងារក្នុងក្របខ័ណ្ឌថ្មីនៅក្រសួងព័ត៌មាននឹងត្រូវបិទផ្សាយនៅនាយកដ្ឋានបុគ្គលិកថ្ងៃទី ២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាព្រឹកម៉ោង១០.០០នាទីព្រឹក ​​​ ​