សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសនិងថ្នាក់បណ្តុបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០២០


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតអាហារូបករណ៍ថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបច្ចេកទេសនិងថ្នាក់បណ្តុបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈទៅសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ២០២០ ​​​ ​