សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីអបអរសារទរការរម្លឹកខួបទី៦០នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ២០១៩


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីអបអរសារទរការរម្លឹកខួបទី៦០នៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងឆ្នាំ២០១៩


រៀបចំដោយៈ លោក ខាត់ ទេវិន