សំណើសុំជូនដំណឺងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះឈ្មោះយកព័ត៌មានអំពើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៩​ នៅឈៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ


សំណើសុំជូនដំណឺងដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចុះឈ្មោះយកព័ត៌មានអំពើកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាននៅថ្ងៃទី ១៦-១៨ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៩​ នៅឈៀងម៉ៃ ប្រទេសថៃ