សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីសម្ពោធវិមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលមានរយះពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំពិធីសម្ពោធវិមានគោលនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលមានរយះពេល០៣ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៩ ដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨