សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន


សេចក្តីសម្រេចស្តីពីការបង្កើតក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មាន