សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀង " សល់តែចិត្តស្មោះ " ច្រៀងដោយលោកស្រី កែវ ច័ន្ទសម្ផស្ស នៅផលិតកម្មខ្មែរអមតៈ


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការប្រើប្រាស់ និងផ្សព្វផ្សាយបទចម្រៀង " សល់តែចិត្តស្មោះ " ច្រៀងដោយលោកស្រី កែវ ច័ន្ទសម្ផស្ស នៅផលិតកម្មខ្មែរអមតៈ