ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព្ធ័ន្ធ Internet ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយតាមគេហទំព័រ និងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ដែលដំណើរការតាមប្រព្ធ័ន្ធ Internet ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា