ស្នើសហការចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ម្ចាស់រថយន្ត និងម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបិទស្ទីកឃើរ (sticker)ជារូបភាព ឬសារជាអក្សរ មានអត្ថន័យ អសីលធម៌ ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសីលធម៌សង្គម


ស្នើសហការចាត់វិធានការចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន ម្ចាស់រថយន្ត និងម្ចាស់យានយន្តគ្រប់ប្រភេទដែលបិទស្ទីកឃើរ (sticker)ជារូបភាព ឬសារជាអក្សរ មានអត្ថន័យ អសីលធម៌ ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសីលធម៌សង្គម