ស្តីពីការផលិត និងចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេ ភាពយន្ត វីដេអូ ដែលយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាគុណសម្បត្តិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ បំភ្លេចទុក្ខកង្វល់ ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងអាកប្បកិរិយាយុវជននិងសង្គម


ស្តីពីការផលិត និងចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងខារ៉ាអូខេ ភាពយន្ត វីដេអូ ដែលយកគ្រឿងស្រវឹងធ្វើជាគុណសម្បត្តិក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិ បំភ្លេចទុក្ខកង្វល់ ធ្វើអោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយស សេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងអាកប្បកិរិយាយុវជននិងសង្គម