សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ បញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេ ដែលមានចំណងជើងថា"រាំស្កុប"


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ បញ្ឈប់ការចាក់ផ្សាយបទចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មសាន់ដេ ដែលមានចំណងជើងថា"រាំស្កុប"