សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ ចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី២


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការ ចូលរួមពិធីជួបជុំរវាងសម្តេចអគ្គមហាសេនាតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងអ្នកសារព័ត៌មានលើកទី២