សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលគ្រឿងស្រវឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា