ករណីសុំទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខសម្រាប់ចាក់ផ្សាយភាពយន្តវីដេអូ និងសិទ្ធិចាក់ផ្សាយកម្មវិធីផ្សេងៗនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍


ករណីសុំទទួលស្គាល់សិទ្ធិផ្តាច់មុខសម្រាប់ចាក់ផ្សាយភាពយន្តវីដេអូ និងសិទ្ធិចាក់ផ្សាយកម្មវិធីផ្សេងៗនៅស្ថានីយទូរទស្សន៍ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា