ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការជ្រើសរើសពលទាហានបំពេញក្របខណ្ឌឲ្យយោធភូមិភាគទី១ កងទ័ពជើងគោក។


ការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹង និងព័ត៌មានផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការជ្រើសរើសពលទាហានបំពេញក្របខណ្ឌឲ្យយោធភូមិភាគទី១ កងទ័ពជើងគោក។