សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីរបស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងសម្តេចកត្តិព្រឹទ្ធបណ្ខិត ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ និយោជិត។


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីកម្មវិធីរបស់ សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងសម្តេចកត្តិព្រឹទ្ធបណ្ខិត ជួបសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនកម្មករ និយោជិត។