ប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្តីពី ការរំលោភប្រកាសអនុញាតិឱ្យធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ។


ប្រកាសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានស្តីពី ការរំលោភប្រកាសអនុញាតិឱ្យធ្វើអាជីវកម្មរបស់ក្រសួងព័ត៌មាន និងកិច្ចសន្យាដែលសាមីខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្រសួងព័ត៌មាន របស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ។