សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយក្រុមការងារតំណាងស្ថានទូតនៃសមាជិកអាស៊ាននឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី "ASEAN FILM FESTIVAL"ដែលនិងដាក់បង្ហាញខ្សែភាពយន្តចំនួន១០របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីអបអរខួបលើកទី៥០នៃការបង្កើតអាស៊ាន។


សេចក្តីជូនដំណឹង ក្រសួងព័ត៌មានសហការជាមួយក្រុមការងារតំណាងស្ថានទូតនៃសមាជិកអាស៊ាននឹងរៀបចំសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី "ASEAN FILM FESTIVAL"ដែលនិងដាក់បង្ហាញខ្សែភាពយន្តចំនួន១០របស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បីអបអរខួបលើកទី៥០នៃការបង្កើតអាស៊ាន។