សេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការកែសម្រួល និងកំណត់ភារកិច្ចជូនឯកឧត្តម ប៊ិនឈិន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីស្តីទីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី