ប្រកាសស្តីពីការចេញ-ចូល តំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គដោយឥតបង់ថ្លៃ