ការផ្សព្វផ្សាយ រូបសញ្ញាសម្រាប់ប្រទេស ហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ និងខួបទី៥០ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាស៊ាន

ការផ្សព្វផ្សាយ រូបសញ្ញាសម្រាប់ប្រទេស ហ្វីលីពីនធ្វើជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ២០១៧ និងខួបទី៥០ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាស៊ាន (Logo for the Philipines Chairmanship 2017 and 50th Anniversary of ASEAN)។