គោលការណ៍ណែនាំសម្រាប់ការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញា Logo ខួបលើកទី៥០ ឆ្នាំនៃការបង្កើតអាស៊ាន