ក្រសួងព័ត៌មានសូមជូនដំណឹងចំពោះ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យប្រលង ចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងព័ត៌មាន នឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧


ក្រសួងព័ត៌មានសូមជូនដំណឹងចំពោះ បេក្ខជន បេក្ខនារី ដែលបានដាក់ពាក្យប្រលង ចូលបម្រើការងារនៅក្រសួងព័ត៌មាន នឹងប្រព្រឹត្តិទៅនៅថ្ងៃទី ០២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នៅ វិទ្យាល័យ ហ៊ុន សែន ប៊ុនរ៉ានីវត្តភ្នំ (ក្បែស្ពានជ្រោយចង្វារ ) ចាប់ផ្តើមពីម៉ោង ៧:០០ ព្រឹក ជាកំណត់