សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រលងចូលបំរើការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៅក្រសួងពត៏មាន។


សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្រកាសលទ្ធផលប្រលងចូលបំរើការងារក្នុងក្របខណ្ឌនៅក្រសួងពត៏មាន។