សេចក្តីណែនាំដល់ម្ចាស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ចាងហ្វាងកាសែត និងម្ចាស់់គេហទំព័រ ស្តីពីការ ជួលឬលក់ម៉ោងផ្សាយឱ្យគណបក្សនយោបាយ


សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការជួល ឫលក់ម៉ោងផ្សាយឲ្យគណបក្សនយោបាយ និងការផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃ និងថ្ងៃ បោះឆ្នោត ជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧