ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ ជួបជាមួយលោក Chen Jie តំណាងទូរទស្សន៍ ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី Cambodian Digital TV


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានអនុញ្ញាតអោយ លោក Chen Jie តំណាងទូរទស្សន៍ ខេមបូឌា ឌីជីថល ធីវី Cambodian Digital TV ចូលជួបដើម្បីរាយកាណ៍ពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល់។